توضیحات پروژه

عنوان فناوری: Audio Note

معرفی و کاربرد فناوری: یادداشت برداری حین استفاده از وبینار به صورت همزمان یا غیر همزمان

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kirtan.audionotetaker&hl=en