توضیحات پروژه

عنوان فناوری: Adobe Connect

معرفی و کاربرد فناوری: از این فناوری برای تدریس، سخنرانی، تدریس همیارانه، استفاده از تخته تعاملی، قابلیت به اشتراک گذاری اسکرین، فایل و… می‌توان استفاده کرد.