پشتیبانی تخصصی و فرد به فردِ معلمان در حوزه یادگیری الکترونیکی

طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی»، در راستای ایفای رسالت اجتماعی دانشگاه در مواجهه با اپیدمی کرونا و با هدف ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای معلمی در حوزه «یادگیری الکترونیکی»، به همت آزمایشگاه «فناوریهای پیشرفته یادگیری» دانشکده علومتربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و با همکاری جمعی از دانشجویان، دانش‌آموختگان، اساتید دانشگاه‌ها، معلمان و مدیران مدارس و سایر فعالان حوزه تعلیم و تربیت کشور، برنامهریزی و اجرا گردیده است.

یکی از مهم‌ترین خدمات طرح مذکور، پشتیبانی تخصصی و فردبه فرد از معلمان در حوزۀ یادگیری الکترونیکی است و این پشتیبانی نیز به‌واسطۀ حضور مربیانی صورت می‌گیرد که در حوزه آموزش، دانش و تجربه دارند. مربیان شرکت‌کننده در این طرح با بهره‌گیری از دانش و تجربۀ خود در حوزۀ آموزش دیجیتال، مسائل معلمان را درک نموده و پس از یافتن راه‌حل مناسب، به معمان در پیاده‌سازی راه حل و حصول نتیجه یاری می‌رسانند. از سوی دیگر، گروه‌های مربیگری شکل گرفته در طرح، می‌توانند با تجزیه و تحلیل فرم‌های ثبت شده توسط معلمان، مهارت‌های دیجیتال مورد نیاز آن‌ها را شناسایی کنند و جهت  ارتقای این مهارت‌ها، منابع آموزشی مناسبی به ایشان معرفی نمایند.

شکل ذیل، فرایند پشتیبانی فرد به فرد معلمان در طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی را نشان می‌دهد:

لازم به ذکر است، متقاضیان ادامه فرایند فوق و پشتیبانی فرد به فرد، می‌توانند بعد از دریافت فرم بازخورد، از طریق تکمیل و ارسال فرم پیگیری، اقدام فرمایند.  به منظور دریافت خدمات پشتیبانی طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی»، به وبسایت طرح به آدرس ذیل، مراجعه فرمایید:

https://ecel.sbu.ac.ir/educational_support

تازه ترین خبرها