انتخاب طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی» به عنوان یکی از تجارب برتر دانشگاه‌ها در حوزۀ توسعه سرمایه انسانی

انتخاب طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی» به عنوان یکی از تجارب برتر دانشگاه‌ها در حوزۀ توسعه سرمایه انسانی

طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی» به عنوان یکی از تجارب برتر دانشگاه‌ها در حوزۀ توسعه سرمایه انسانی انتخاب و در مراسم تقدیر از برترین‌های آموزش و توسعه کشور که همزمان با «هشتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در عصر کرونا» برگزار گردید، با اعطای لوح، مورد تقدیر قرار گرفت.

در این مراسم که روز چهارشنبه 29 بهمن ماه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار گردید، دکتر بهار بندعلی، مدیر پروژه این طرح، خلاصهای از تجارب طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی» در آموزش و توسعۀ معلمان، مدیران و کادر آموزشی مدارس و ابعاد اثرگذاری این طرح در آموزش مجازی در عصر کرونا را ارائه دادند و دکتر محمدعلی احترام، سرپرست اداره ارتباط با صنعت و جامعه به نمایندگی از رئیس دانشگاه شهید بهشتی، تقدیرنامه اهدایی به طرح را دریافت کردند.

طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی» پس از همه گیری و شیوع بیماری کووید19 و بر اساس نیاز جامعۀ فرهنگی کشور، توسط آزمایشگاه فناوری های پیشرفتۀ یادگیری دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و با همکاری اساتید، دانش‌آموختگان و دانشجویان علوم تربیتی و برخی رشته‌های دیگر از جمله روانشناسی و مشاوره از نیمه دوم اردیبهشت ماه 1399 آغاز به کار کرد. هدف از این طرح، توانمندسازی و ارتقای شایستگی های حرفه‌ای معلمان، مدیران و کادر آموزشی مدارس با رویکرد مربیگری در حوزه یادگیری الکترونیکی است. تاکنون بیش از 170 رویداد آموزشی این طرح توسط بالغ بر 60000 نفر معلمان کشورمان بازدید و مورد استقبال قرار گرفته است. 

امید است مجموعه فعالیت‌های انجام‌گرفته و در حال انجام در دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران بتواند گام کوچکی در بهبود کیفیت یادگیری الکترونیکی در کشورمان برداشته باشد و معلمان عزیز کشورمان بتوانند از این فرصت رایگان برای توسعه شخصی و بهبود شایستگی‌های دیجیتال خویش در حوزه یادگیری الکترونیکی بهره ببرند.